Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi


 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kararların alınması adına bilgi vermesi açısından büyük önem taşır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Yatırım Teşvik Belgesi’nin başvurusu ve tüm mevzuatla ilgili bilgi Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanır. Başvuru da yine doğrudan Ticaret Bakanlığı’na yapılır. Bununla beraber, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10 milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu soruyu en genel anlatımıyla yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler şeklinde cevaplamak mümkün. Bağlıklar

·         Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları

·         Kamu kurum ve kuruluşları

·         Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

·         Dernekler ve vakıflar

·         Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN NASIL FAYDALANILIR?

Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlığımızca düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine (YTB) sahip olunması gerekmektedir. YTB düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ’NİN AMACI NEDİR?

·         Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine

·         Üretim ve istihdamın artırılması

·         Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi

·         Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması

·         Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması

·         Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

YATIRIM SÜRESİ NE KADARDIR?

Proje niteliğine göre 2 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar da ek süre verilebilmektedir.

DESTEK TUTARI VE ORANI NEDİR?

Sağlanan destek tutarı ve oranları yatırımın büyüklüğüne, yerine ve sektörüne göre değişmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

·         Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.

·         EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

·         Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dört yüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.

·         Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.

·         Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

·         3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

·         Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.

·         Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini teşvik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

·         Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası

SAĞLANAN DESTEKLER NELERDİR?

·         Alınacak makine ve ekipmana KDV İstisnası Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.

·         İthal edilecek makine ve ekipmana Gümrük Vergisi Muafiyeti belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.

·         Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana KKDF (vadeli ithalatlarla uygunlanan %6’lık bedel) istisnası
Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.

·         Vergi İndirimi: Yatırımcı teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım tutarının %10- 60’lık kısmı kadar vergi indirimi elde eder.
İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.

·         Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 2 -10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.

·         Faiz Desteği: Kullanılan yatırım kredisinin faiz veya kar payının 1- 10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.

·         Yatırım Yeri Tahsisi: İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.

·         Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.

·         Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.

SAĞLADIĞI EK AVANTAJLAR

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olması

·         Yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulması

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması

·         Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden belediyelerce alınması gereken harçların alınmaması

·         Yatırım teşvik kapsamındaki yatırım için düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanmaktadır.

Kampanyalardan Haberdar Ol !

Bülten İçin Kayıt Olunuz.